פֿאַרהײמישן / hasidify

פֿון איציק בלימאַן / by Isaac L. Bleaman

טעקסט אין ייִװאָ־אױסלײג:

שרײַבט אַרײַן אײַער טעקסט! מאַכט זיכער אַז איר פֿאָלגט די תּקנות פֿון אײנהײטלעכן ייִדישן אױסלײג.

דער רעזולטאַט

שאלות־ותּשובֿות / FAQ


צי האָט איר באַמערקט עפּעס אַ גרײַז?

זײַט אַזױ גוט, פֿילט אױס דעם פֿאָרמולאַר און איציק װעט פּרוּװן אױסבעסערן דעם אַלגאָריטעם.